მოდი ვისაუბროთ სექსზე…

რა არის სექსი?

სექსი – გამეტების  კომბინაციის პროცესი რომლის შედეგადაც მიიღება გენეტიკურად მდედრი ან მამრი.

სექსი – სქესი (სექსუალური ცხოვრება – სქესობრივი ცხოვრება, სექსუალური განათლება – სქესობრივი განათლება).

სექსი – კოიტუსი, სქესობრივი აქტი, სექსუალური აქტი. 

ომონიმი – სიტყვა, რომელიც ბგერითი შემადგენლობით ემთხვევა სხვა სიტყვას, ხოლო მნიშვნელობითა და წარმოშობით განსხვავდება მისგან.

რატომ არ ვსაუბრობთ სექსზე? სექსი სხვა არაფერია თუ არა გამეტების (სასქესო უჯრედების) ჩამოყალიბების პროცესის შედეგად მიღებული გენთა კომბინაცია. ეს გენთა კომბინაცია გამოხატულია გარკვეული ნიშანთვისებათა ერთობლიობით, ამ კომპლექსს კი გააჩნია საკუთარი იდენტობა, მისთვის დამახასიათებელი ნიშნები და ქცევა. ადამიანის ამ ნიშანთვისებათა კომპლექსს შემდგომში ქცევაში გამოხატულს ჰქვია ადამიანის სექსუალობა.

სექსი ფიზიოლოგიაა, ფიზიოლოგია ნორმაა, რაც ფიზიოლოგია არაა ის პათოლოგიაა,  ფიზოლოგიაა კვება(საჭმლის მონელება) სუნთქვა, სისხლისმიმოქცევა, ნივთიერებათა ცვლა, სექსი…  შესაბამისად სექსი ნორმაა. 

ადამიანს აქვს სექსუალური უფლებები: 

 • 1)       სექსუალურითავისუფლებისუფლება ეს უფლება ადამიანს აძლევს საშუალებას, გამოხატოს საკუთარი სექსუალობა თავისუფლად შეზღუდვის გარეშე. გამოავლინოს საკუთარი სექსუალური პოტენციალი, თუმცა ეს გამორიცხავს ყველა სახის იძულებას, ძალადობას, გაუპატიურებას და ნებისმიერი ძალადობრივი გზით სექსუალობის გამოხატვას;2)       სექსუალური ავტონომიურობის, სექსუალური ფასეულობების, პრინციპების, საკუთარი სხეულის უსაფრთხოებაზე უფლება  გულისხმობს გადაწყვეტილებების ავტონომიურად  მიღებას, საკუთარი სექსუალური ცხოვრების მიმართ. ჰქონდეს საკუთარი შეხედულებები და ეთიკა და შეეძლოს საკუთარი სხეულით სიამოვნების მიღება, ყოველგვარი ფიზიკური ზიანის,  ძალადობის და იძულების გარეშე;3)    პირადი სექსუალური ცხოვრების უფლება– ადამიანი თავად იღებს გადაწყვეტილებებს საკუთარ სექსუალურ ცხოვრებაზე, ისე, რომ იგი არ ზღუდავს სხვა ადამიანების უფლებებს;

  4)    სექსუალური სამართლიანობის უფლება– ყველა ადამიანი თავისუფალია დადაუშვებელია მათი  დისკრიმინაცია: სქესის, ასაკის, რასის, სექსუალური ორიენტაციის, სოციალური კლასის, რელიგიის ფიზიკური ან ემოციური შესაძლებლობების  ნიშნით;

  5)    სექსუალური სიამოვნების უფლებამოიცავს უფლებას აუტოეროტიციზმზე, რომლის წყაროა  ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ინტელექტუალური და სულიერი კარგად ყოფნის;

  6)    ემოციური სექსუალობის გამოხატვის უფლება– ეს პუნქტი მოიცავს არამარტო სქესობრივი აქტის უფლებას, არამედ,  სექსუალობის გამოხატვას მისი სრული გაგებით კომუნიკაციით, შეხებით, ემოციების გამოხატვებით და სიყვარულით;

  7)    სექსუალობასთან ასოცირებული კავშირების თავისუფლება– ადამიანს უფლება აქვს დაქორწინების, განქორწინების და სხვა სახის  სექსუალური გაერთიანებების უფლება;

  8)    რეპროდუქციული არჩევნის თავისუფლება  არის უფლება შვილების ყოლა-არყოლაზე,  მათ რაოდენობასა და მათ შორის დიაპაზონზე. სრული უფლება ნაყოფიერების რეგულაციაზე და ოჯახის დაგეგმაზე;

  9)    უფლება სექსუალური მეცნიერული საფუძვლების ინფორმაციის მიღებაზე;

  10) ამომწურავი სექსუალური განათლების უფლება–  არის ხანგრძლივი პროცესი და მოიცავს ადამიანის მთელ სიცოცხლის ციკლს და მოიცავს ნებისმიერ სოციალურ სეგმენტს;

  11) სექსუალურ ჯანმრთელობაზე უფლება– ყველა ადამიანისთვის შესაძლებელი უნდა იყოს ნებისმიერი სამედიცინო კუთხით წამოჭრილი პრობლემის მკურნალობა/პრევენცია.

 ” ადამიანს აქვს უნივერსალური უფლება მიიღოს ინფორმაცია სექსზე, ისაუბროს მასზე სურვილისამებრ მიიღოს კვალიფიციური დახმარება საჭიროების შემთხვევაში და დატკბეს სასიამოვნო სქესობრივი ცხოვრებით”.  – ეს 2002 წელს ჯანმოს რეზოლუციიდან ამონარიდია სექსუალური ჯანმრთელობის შესახებ.

ვინ არის ჯანმო? – ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, საქართველოს ჯანდაცვა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაცია-მითითებებით ხელმძღვანელობს.

ეს უფლებები უნივერსალურია.

რა არის უნივერსალური უფლებები ? – ის უფლებებია, რომელიც ადამიანს გააჩნია დაბადებიდანვე, ეს უფლებები ხელშეუალია და მას ყველა ქვეყნის კონსტიტუცია ეფუძნება.

 რა არის კონსტიტუცია?  – კონსტიტუცია ქვეყნის უზენაესი კანონია.

რა წერია კონსტიტუციაში?

*  საქართველოს კანონმდებლობა შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის

საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებსა და ნორმებს. (მუხლი 6)

სახელმწიფო ცნობს და იცავს ადამიანის საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებსა და

თავისუფლებებს, როგორც წარუვალ და უზენაეს ადამიანურ ღირებულებებს. (მუხლი 7 )

* ყველას აქვს განათლების მიღებისა და მისი ფორმის არჩევის უფლება. (მუხლი 35)

საქართველოს კონსტიტუცია არ უარყოფს ადამიანისა და მოქალაქის სხვა

* საყოველთაოდ აღიარებულ უფლებებს, თავისუფლებებსა და გარანტიებს, რომლებიც აქ

არ არის მოხსენიებული, მაგრამ თავისთავად გამომდინარეობენ კონსტიტუციის  

პრინციპებიდან.   (მუხლი 39 )

ქართველებო გვიხაროდეს, ჩვენ გვაქვს

სექსზე საუბრის უფლება.

მოდი ვისაუბროთ სექსზე…