პერსონალური სივრცე

ადამიანი მეორე ადამიანთან რა  მანძილზე იმყოფება მასთან ურთიერთობის დროს დიდი მნიშვნელობა აქვს არავერბალურ კომუნიკაციაში. არსებობს სხვადასხვა ფორმები რომელიც გამოხატავს ადამიანის მეორე ადამიანთან ურთიერთობისას სივრცულ მდგომარეობას. გამოყოფენ ოთხ ძირითად მანძილს, რომელზეც შეუძლია იმყოფებოდეს ადამიანი მეორე ადამიანთან მიმართებაში პირდაპირი ურთიერთობის დროს. ყოველ ფორმას გააჩნია ორი ფაზა (ახლო და შორი )

  • სახალხო დინსტაცია (მანძილი) – გამოიყენება სახალხო გამოსვლების დროს მაგ. მიტინგებზე, შეკრებებზე და სხვა დიდ შეხვედრებზე.  ახლო ფაზა = 3,7-7,6 მ. შორი ფაზა 7,6 მ-ზე მეტი.
  • სოციალური დინსტაცია –  გამოიყენება ნაცნობებს შორის ურთიერთობისას: ახლო დაზა ,2 – 2,1 მ, შორი ფაზა – 2,1-3,7 მ.
  • პერსონალური დინსტაცია – ამ მანძილზე ურთიერთობენ ახლო მეგობრები, ოჯახის წევრები, ზოგ შემთხვევაში ექიმ-პაციენტი. ახლო ფაზა 46 სმ- 76 სმ. შორი ფაზა 76-120 სმ.
  • ინტიმური დინსტაცია- ჩახუტება, შეხება, ჩურჩულის მდგომარეობებში. ახლო ფაზა  15 სმ-ზე ნაკლები. შორი ფაზა – 15-46 სმ.