ურთიერთობების საზღვრები და წარმატებულობა

geosexmd.com

ინტერპერსონალურ ურთიერთბაში ყოველთვის არის გარკვეული საზღვრები, რომლითაც რეგულირდება ეს ურთიერთბა. საზღვრები შეისაძლოა ცოტა შედარებით ფართე  იყოს ღია ურთიერთბებისას, ვიწრო მონოგამური ურთერთობისას და ა.შ.

საზღვრები შეიძლება იყოს ფიზიკურ შეხებაზე ნების მიცემის გარეშე, სექსუალური საზღვრები, ემოციური საზღვრები,  მაგ. ურთიერთობაში შეიძლება იყოს სპეციფიური ემოციური მდგომარეობები, რომლის განხილვაც არ ხდება ამ ურთიერთობების ფარგლებში.  საზღვრების დადგენა ეხმარება ურთიერთობებს და მათში მყოფ წევრებს

ურთიერთბისას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხია წარმატებულობა.   ასეთ სახის ურთიერთობები უნდა ავსებდეს ყველა მონაწილის საჭიროებას და შეესაბამებოდეს მათ მოთხოვნებს.  არც ერთი ურთიერთობა არ არის იდენტური, შესაბამისად ურთიერთობა შეიძლება და უნდა შეიცვალოს დროის და სიტუაციის  შესაბამისად.

ყველა წარმატებული ურთიერთბა პროპორციულ კავშირშია ურთიერთბის ჩამოყალიბების პერიოდთან.  აუცილებელია თვალნათელი და ღია იქნეს ყველა მხარისთვის ურთიერთობის არსი.  მნიშვნელოვანია მოლაპარაკების წარმოება ურთიერთბის პროცესში, საზღვრების დადგენა, დახმარება, პატიოსენება.  მოლაპარაკებისას და ურთიერთობის განხილვა-დალაგებისას წყვილების ნაწილი იყენებს ვეტოს, რომლის შედეგადაც იზღუდება ახალი ურთიერთობის დაწყება, თუმცა ადამიანების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ვეტო ურთიერთობაში უარყოფითი მოვლენაა და იწვევს ადამიანის პიროვნული თავისუფლების შეზღუდვას.