სქესობრივი დანაშაული

სქესობრივი დანაშაული – იმ დანაშაულებათა კრებითი სახელი, რომლებიც ეხება ადამიანის სექსუალურ ხელშეუხებლობასა და სქესობრივ თავისუფლებას.

სქესობრივი დანაშაული – ეს ადამიანის ქცევის ფორმაა, რომლიც გამოიხატება კანონით აკრძალული ქმედებებით. სხვადასხვა საზოგადოებასა და ქვეყნებში განსხვავებულად რეგულირდება ამა თუ იმ სექსუალური ქცევის აკრძალვა. ზოგიერთ ქვეყანაში ცალკე მუხლია კანონმდებლობაში ქალის გაუპატიუირება მამაკაცის მიერ. თუმცა ამავე ქვეყნებში არსებობს მამაკაცზე განხორცილებული ძალადობისა და ქალის მიერ განხორცილებულ ძალადობაზე სასჯელებიც. ქვეყნების ნაწილში გაუპატიურება არ არის ცალკე გამოყოფილი და განიხილება, როგორც ძალადობის ერთ ერთი ფორმა. არის სახელწიფოები, სადაც ისჯება მხოლოდ ქალებზე განხორცილებეული ძალადობა. მაგ, მავრიტანიის სასამართლო კოდექსში წერია, რომ გაუპატიურებად ითვლება ნებისმიერი სქესობრივი აქტი, რომელზე თანახმაც არ არის ქალი. ზოგ ქვეყანაში გაუპატირებად ითვლება ცოლად მოყვანით დაიმედებული და მოტყუებით გახორცილებული სქესობრივი აქტიც. ამის ანალოგიურია, თუკი მამაკაცმა ისარგებლა ქალის ძილით, ან ქალს იგი აერია საკუთარ პარტნიორში. ისლამურ ქვეყნებში ნებისმიერი ქორწინების გარშე სექსი ითვლება დანაშაულად.

ქვეყნების ნაწილი თავდასხმას და გაუპატიურებას არ მიიჩნევს დანაშაულად.

ზოგჯერ გაუპატიურებად ითვლება არასრულწლოვანებში პენისის საშოში, ან ნებისმიერ სხვა ბუნებრივ ხვრელში მოხვედრა.

ზოგიერთ ქვეყანაში დანაშაულია პროსტიტუცია, პორნოგრაფიის გავრცელება და ა.შ.

სასამართლო-მედიცინის სახეები სქესობრივი დანაშაულებების დროს:

 • ჭეშმარიტი სქესის დადგენა;
 • სქესობრივი სიმწიფის დადგენა;
 • ქალიშვილობის დადგენა;
 • სქესობრივი კონტაქტის ქონი, შვილოსნობისა და განაყოფიერების უნარი;
 • ორსულობისა და მისი ვადების დადგენა;
 • წარსულში მშობიარობებისა და აბორტების დადგენა (კრიმინალური აბორტების დროს);
 • სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა გაუპატიურების დროს;
 • სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა გარყვნილი ქმედებების დროს;
 • სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა ჰომოსექსუალიზმის დროს;
 • სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა სქესობრივ დანაშაულში ეჭვმიტანილ პირებში;
 • ვენერიული დაავადებებისა და შიდსის არსებობასთან დაკავშირებული სასამართლო-სამედიცინო ექსპერტიზა.