სექსიზმი

სექსიზმი არის სექსუალური (სქესობრივი) დისკრიმინაცია,  ადამიანების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება სქესის მიხედვით. სექსიზმს წარმოადგენს, როცა ადამიანს სწამს, რომ რომელიმე სქესი სარგებლობს თანდაყოლილი უპირატესობით და გარკვეული სქესის ქონა უკვე უპირატესობა და პრივილეგიაა. სექსიზმის ყველაზე ხშირი გამოხატულება გვხვდება ქალების მიმართ, თუმცა ის შეიძლება წარმოდგენილი იყოს  მამრობითი და ტრანსგენდერების მიმართ.

სექსიზმი ხშირად წარმოდგენილია უარყოფითი დამოკიდებულებით და ცრუ რწმენებით და შეხედულებების რომელიმე  სქესის მიმართ. სექსიზმს წარმოადგენს  სქესის უპირატესობის არგუმენტებიც.  მაგ.“ მას ღალატი ეპატიება, იმიტომ რომ მამაკაცია.”

ცხრილში მოცემულია  სექსიზმის სხვადასხვა გამოხატულებები და დამოკიდებულებები.

ბოლო სვეტში მოცემულია  ანტიდისკრიმინაციული იდეოლოგია  და მიმდინარეობები.

სქესი უარყოფითი დამოკიდებულება შიში ანტი -დისკრიმინაციული  მიმდევრობა
მდედრობითი მიზოგინია გინოფობია ფემინიზმი
მამარობითი მიზანდრია ანდროფობია ფემინიზმი/მამაკაცთა უფლებები
ინტერგენდერი 

(ინტერსექსუალი)

მიზანდროგინია ანდროგინოფობია LGBTI (ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი, ტრანსექსუალი, ინტერსექსუალი)
ტრანგენდერი (ტრანსექსუალი) ტრანსფობია LGBT